Svenskt Trä Logo

Jämnhög rak balk av fanerträ

Publicerad 2003-09-01

Takbalkar som primärer i ett tak över en mindre lagerbyggnad ska dimensioneras.

Balkarnas längd är 9,8 m och de är placerade på 4,8 m centrumavstånd. På balkarna vilar åsar på 1,25 m centrumavstånd.

Balkarna har rektangulär sektion med konstant tvärsnittshöjd. De är förhindrade att vridas och att röra sig i sidled vid upplagen och åsinfästningarna.

1. Förutsättningar

Längd: 9 800 mm

Centrumavstånd: 4 800 mm

Åsavstånd: 1 250 mm

Snölast: sk = 1,5 kN/m2

Takets egentyngd inklusive åsar: gk = 0,3 kN/m2

Klimatklass: 1

Säkerhetsklass: 2 (γd = 0,91)

Hållfasthetsklass: fanerträ (γm = 1,2) 

2. Preliminära dimensioner

Preliminär balkdimension väljs med utgångspunkt från en uppskattning av erforderlig bärförmåga med avseende på böjande moment.

Lastvärden

Antag att balkarnas egentyngd är 0,2 kN/m, vilket motsvarar en jämnt utbredd last på 0,04 kN/m2.

Total egentyngd

g = 0,3 + 0,04 = 0,34 kN/m2

Karakteristisk snölast
s = μ · sk = 0,8 · 1,5 = 1,2 kN/m2

I brottgränstillståndet är vanligtvis lastkombination med snö som huvudlast dimensionerande. Med bara en variabel last (snö) fås

qd = 0,91· 0,89 · 1,35 · 0,34 + 0,91 · 1,5 · 1,2 = 2,0 kN/m2

eller per meter balk

qd = 4,8 · 2,0 = 9,6 kN/m

Kortvarigaste last i lastkombinationen är snölast (lastvaraktighetsklass medellång).

Anmärkning: I verkligheten är inte lasterna jämnt fördelade utan består huvudsakligen av upplagsreaktioner från åsarna, angripande i balkens överkant.

Dimensionerande böjmomentet uppträder i fältmitt och blir

\(\displaystyle M_{\text{sd}}=\frac{q_\text{d} \cdot l^2}{8}=\frac{9,6 \cdot 9,8^2}{8} = 115,3 \:\text{kNm}\)

Ur tabell Fanerträ: Dimensionerande bärförmåga, kan man nu välja en balk med erforderlig bärförmåga och inte alltför slankt tvärsnitt. Med hänsyn till vippning och hantering bör balkens bredd inte vara mindre än 1/6 - 1/8 av balkhöjden.
 
För 75x600 mm2 ger tabellen MRd = 132,0 kNm

3. Kontroll av brottgränstillståndet

Lasteffekt - moment

Dimensionerande moment uppträder i fältmitt enligt ovan

Md= 115,3 kNm

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,d}}=\frac{M_\text{d}}{W} = \frac{115,3 \cdot 10^6 \cdot 6}{75 \cdot 600^2} = 25,62\:\text{MPa}\)

Bärförmåga - böjmoment

Dimensionerande värde på böjhållfastheten blir med exponenten för storlekseffekt s=0,12 för fanerträ

\(\displaystyle k_\text{h} = \left(\frac{300}{h} \right)^s = \left(\frac{300}{600} \right)^{0,12} = 0,920\)

fmk = 44,0 MPa

kmod = 0,8 (lastvaraktighet medel, klimatklass 1)

γm = 1,2 (fanerträ)

\(\displaystyle f_{\text{m,d}} = \frac{k_{\text{mod}} \cdot k_\text{h} \cdot f_{\text{mk}}}{\gamma_\text{m}} = \frac{0,8 \cdot 0,920 \cdot 44,0}{1,2} = 26,99\:\text{MPa}\)

Eftersom balkens överkant är fri att förskjutas i sidled mellan åsarna ska risken för vippning beaktas. Effektiva längden kan sättas till ℓef = åsavståndet = 1,25 m förutsatt att åsarna är tillräckligt infästa i balkarna så att dessa kan stagas i tvärled.

Böjvridstabilitet vid enbart moment My kring y-axeln bör verifieras, så att spänningarna uppfyller följande villkor:

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,d}} \leq k_{\text{crit}} \cdot f_{\text{m,d}}\)

där \(\displaystyle k_{\text{crit}}= \begin{cases} 1 &\lambda_{\text{rel,m}}\leq 0,75 \\ 1,56 - 0,75 \cdot \lambda_{\text{rel,m}} &0,75 < \lambda_{\text{rel,m}} \leq 1,4 \\ \frac{1}\displaystyle {{\lambda_{\text{rel,m}}}^2} &1,4 < \lambda_{\text{rel,m}} \end{cases}\)

Det relativa slankhetstalet vid böjning bör sättas till:

\(\displaystyle \lambda_{\text{rel,m}}\ = \sqrt{\frac{F_{\text{m,k}}}{\sigma_{\text{m,crit}}}}\)

där:

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,crit}}\)är kritisk böjspänning med utnyttjande av styvhetsvärdenas 5-procentsfraktil.

För barrträ med massivt rektangulärt tvärsnitt kan \(\sigma_{\text{m,crit}}\) beräknas som: 

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,crit}} = \frac{0,78 \cdot b^2}{h \cdot l_{\text{ef}}} \cdot E_{\text{0,05}}=\frac{0,78 \cdot 0,075^2}{0,6 \cdot 1,25} \cdot 11600 \cdot 10^6 = 67,8 \:\text{MPa}\)

\(\displaystyle \lambda_{\text{rel,m}} = \sqrt{\frac{44}{67,8}}=0,80\)

Κcrit=1,56 - 0,75 · λrel,m= 1,56 - 0,75 · 0,80=0,96 

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,d}} = 25,62 \:\text{MPa}<k_{\text{crit}} \cdot f_{\text{m,d}} = 0,96 \cdot 26,99 = 25,91 \:\text{MPa}\)

Dimensioneringsvillkoret är alltså uppfyllt! 

Lasteffekt - tvärkraft

Dimensionerande tvärkraft uppträder vid upplagen.

\(\displaystyle V_\text{d} = \frac{q_\text{d} \cdot l}{2}=\frac{9,6 \cdot 9,8}{2}=47,0 \:\text{kN}\)

\(\displaystyle \tau_\text{d}= \frac{1,5 \cdot V_\text{d}}{A}=\frac{1,5 \cdot 47,0 \cdot 10^3}{0,075 \cdot 0,6}=1,57 \:\text{kN}\)

Bärförmåga - tvärkraft

Dimensionerande värde på skjuvhållfastheten blir med

fvk = 4,1 MPa (parallellt limfogarna)

kmod = 0,8 (lastvaraktighet medel, klimatklass 1)

γm = 1,2 (fanerträ)

\(\displaystyle f_{\text{v,d}}= \frac{k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{v,k}}}{\gamma_\text{m}}=\frac{0,8 \cdot 4,1}{1,2}=2,73 \:\text{MPa}\)

Dimensioneringsvillkoret fv,d > τd är alltså uppfyllt!

Observera. Enligt Eurokod 5 är det möjligt att reducera tvärkraften vid upplag. Denna möjlighet behöver dock inte utnyttjas i detta fall.

4. Kontroll av bruksgränstillståndet

Funktionskriterier

Kontroll av bruksgränstillstånd kan ske enligt flera olika funktionskriterier. Deformationerna hos en konstruktion under påverkan av laster ska begränsas med hänsyn till risken för skador samt med hänsyn till funktionskrav och estetiska krav. Gränsvärden för nedböjningar bestäms från fall till fall, och gränsvärden med hänsyn till utseende eller komfort kan anges av byggherren.

Vid dimensionering av takkonstruktioner innebär dimensionering mot permanent skada som regel att man begränsar nedböjningen i de punkter där icke bärande innerväggar ansluter. Enligt praxis är den största acceptabla nedböjningen i industrilokaler ca 40 mm.

Vid dimensionering mot tillfällig olägenhet brukar man acceptera en maximal nedböjning hos takbalkar i industrilokaler som motsvarar L/150 det vill säga i detta fall 65 mm.

Permanent skada - lastvärden och lasteffekter

Slutlig nedböjning av karakteristisk lastkombination kan symboliskt skrivas:

Wfin = wfin,g + wfin,q

där

wfin,g = winst,g (1+kdef),

wfin,q = winst,q (1+ψ2kdef) för snölasten där ψ2 är faktor för kvasipermanentvärdet (ψ2=0,1)

kdef = 0,60 för klimatklass 1.

E-modul parallellt fibrerna är 13800 MPa. Om man enligt ovan använder förenklingen att ersätta punktlaster från takåsarna med en jämnt utbredd last får man följande uttryck för att beräkna balkens

nedböjning i fältmitt:

\(\displaystyle w_{\text{inst,g}}= \frac{5}{384} \cdot \frac{4,8 \cdot 0,34 \cdot 10^3 \cdot 9,8^4 \cdot 12}{13800 \cdot 10^6 \cdot 0,075 \cdot 0,600^3} = 10,5 \:\text{mm} \)

\(\displaystyle w_{\text{inst,q}}= \frac{5}{384} \cdot \frac{4,8 \cdot 1,2 \cdot 10^3 \cdot 9,8^4 \cdot 12}{13800 \cdot 10^6 \cdot 0,075 \cdot 0,600^3} = 37,1 \:\text{mm} \)

wfin,g = winst,g (1+kdef) = 10,5 · (1 + 0,60) = 16,8 mm

wfin,q = winst,q (1+ψ2kdef) = 37,1 · (1 + 0,10·0,60) = 39,3 mm

wfin = wfin,g + wfin,q = 16,8 + 39,3 = 56,1 mm > 40 mm

Enligt ovan kan man acceptera 40 mm nedböjning hos takbalkar som ansluter mot icke bärande innerväggar. Med den valda balkdimensionen bör därför sådana väggar undvikas annat än mycket nära upplagen.  

Tillfällig olägenhet - lastvärden och lasteffekter

Slutlig nedböjning av frekvent lastkombination kan symboliskt skrivas:

Wfin = wfin,g + wfin,q

där

wfin,g = winst,g (1+kdef),

wfin,q = winst,q (ψ1+ψ2kdef) för snölasten där ψ1 är faktor för frekventa värdet (ψ1=0,3) och ψ2 för kvasipermanentvärdet (ψ2=0,1)

kdef = 0,60 för klimatklass 1.

wfin,g = winst,g (1+kdef) = 10,5 · (1 + 0,60) = 16,8 mm

wfin,q = winst,q (ψ1+ψ2kdef) = 37,1 · (0,30 + 0,10·0,60) = 13,3 mm

wfin = wfin,g + wfin,q = 16,8 + 13,3 = 30,1 mm < 65 mm    OK!

Dimensioneringsvillkoret är alltså uppfyllt

5. Vald dimension

Välj balk med tvärmåtten 75x600 mm2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok