Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund– golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

 1. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600.
 2. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
 3. Inre syll av konstruktionsvirke, ≥ 45 tjock, impregnerat
  i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
 4. Isolering, till exempel mineralullsskivor, tjocklek 50–70.
 5. Undergolv av spontade golvspånskivor eller underlagsspont 23x95.
 6. Kortling av 45x45 träreglar, konstruktionsvirke, som stöd för undergolvsskivor.
 7. Blindbotten av skivmaterial, till exempel blindbottenplywood, konstruktionsboard eller cementspånskiva.
 8. Ångspärr/ångbroms av till exempel armerad, åldersbeständig plastfilm.
 9. Värmeisolering i grundmur/grundbalk med till exempel skivor av mineralull eller cellplast.
 10. Yttre syll av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Förankring utförs enligt konstruktörens anvisningar, till exempel med expanderande fästdon.
 11. Syllisolering av till exempel grundisoleringspapp YEP 2500 eller EPDM-list.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: bottenbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, på översidan försedd med minst 22 mm spontade golvskivor eller 23 mm underlagsspont, på undersidan med minst 13 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Råd och anvisningar

Innan bjälkarna monteras ska ångspärr/ångbroms finnas på plats. Även krypgrundens ångspärr/ångbroms ska finnas på plats för att dessa tätskikt ska kunna skarvas omlott och klämmas fast mellan grundmur och inre syll.

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande ska reglerna för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor, som läggs ut på bottenbjälklaget.

Undergolvet kan utföras av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller 23x95 underlagsspont (VB2055) sort G4-3 eller bättre. Viss samverkan mellan skruvlimmade golvspånskivor och bjälkar får tillgodoräknas vid en dimensionering av bjälkarna.

Grundkonstruktionens värmeisolering är huvudsakligen förlagd på mark och mot yttre grundmurar. En viss isolering behövs i bottenbjälklaget, främst från stomljudssynpunkt. Bjälklagsisoleringen bör vara fullt utfylld i den yttersta randzonen, i övrigt 50–70 mm tjock.

Denna typ av grundkonstruktion bör kunna inspekteras genom en lucka i bjälklaget. Det är också tillrådligt att ha belysning i kryputrymmet. Med hänsyn till inspektions- och servicemöjligheten bör kryputrymmet ha en fri höjd av minst 800 mm. Kryputrymmet bör ha en lufttäthet motsvarande täthetsklass enligt BBR. Frånluften måste filtreras innan den leds ned i kryputrymmet. Spisfläktens frånluft (imkanal) ska avledas direkt till det fria (ej via kryputrymmet, bland annat på grund av brandrisken).

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund när golvbjälkarna utförs av konstruktionsvirke eller limträ. För andra träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas i tillämpliga delar till redovisade typdetaljer för andra typer av bottenbjälklag, till exempel installationsränna.

För övriga material i bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund hänvisas till respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok