Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

Anslutning mot yttervägg. Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke.
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggreglar av dimensionshyvlat konstruktionsvirke, centrumavstånd < 600.
  2. Golvregel (syll) av dimensionshyvlat virke.
  3. Golvbjälke av konstruktionvirke.
  4. Spikregel, kortling av dimensionshyvlat virke mellan bjälkar.
  5. Undergolv. 
  6. Invändig väggbeklädnad med gipsskiva på ömse sidor.
  7. Ljudisolering med mineralull.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,20 kN/m2.
Brandmotstånd: vägg med stomme av dimensionshyvlat konstruktionsvirke ≥ 45x70 (VB1801) med centrumavstånd ≤ 600 mm, på båda sidor försedd med beklädnadsskivor av gips samt 70 mm isolering av stenull mellan reglarna, uppfyller brandteknisk klass EI 30 i avskiljande avseende.

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Undergolvet, som monteras tvärs golvbjälkarna, skruvas mot kortling (spikregel) som placeras mellan golvbjälkarna.
Alternativt monteras golvregel ovanpå undergolvet. I tak monteras takregel tvärs takbjälkarna, alternativt tvärs glespanelen. Väggens beklädnadsskivor monteras med hörnprofil.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för icke bärande innervägg med väggreglar av konstruktionsvirke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok