Svenskt Trä Logo

Fuktkvot

Publicerad 2017-01-17

Begreppet målfuktkvot används för ett virkesparti vid leverans från tillverkare och definieras enligt SS-EN 14298.

Om till exempel målfuktkvoten 12 % beställts tillåts virkespartiets medelfuktkvot variera mellan 10,5 och 13,5 %. Begreppet målfuktkvot är inte helt relevant för limträprodukter. Vid limträtillverkningen krävs att varje lamell ska ha en fuktkvot mellan 6 och 15 %. Två lameller som ska fingerskarvas får ha högst 5 % skillnad i fuktkvot. Varje enskilt limträelement ska vid leverans ha en fuktkvot som högst motsvarar referensfuktkvoten 16 %, vilket kan sägas motsvara målfuktkvot 16 %.

Referensfuktkvot och ytfuktkvot bör kontrolleras i samband med mottagningskontroll, montage och inbyggnad genom stickprov med hjälp av elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder. För ytterligare information, se skriften Hantera limträ rätt (Svenskt Trä) eller Fukt i trä för byggindustrin (RISE Research Institutes of Sweden).

Begreppet ytfuktkvot används ibland vid kontroll av träytor vid inbyggnad och är avgörande för om risk för mikrobiell påväxt föreligger. Värdet indikerar om ytan kan ha fuktats upp till exempel genom nederbörd eller att trämaterialet har stor fuktkvotsgradient.

Limträ får i samband med montage enligt AMA Hus ha en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvoten 16 %. Ytfuktkvoten får enligt AMA Hus vid inbyggnad inte överstiga 18 % och limträytor som ska målas på byggarbetsplatsen får vid målningstillfället ha en ytfuktkvot av högst 16 %, se avsnitt Hantera limträ rätt.

Limträets fuktkvot i förhållande till den relativa luftfuktigheten, RF

Diagram 1 Limträets fuktkvot i förhållande till den relativa luftfuktigheten, RF
Den övre delen visar sambandet mellan omgivningens relativa luftfuktighet, RF, och fuktkvot. Även temperaturen påverkar sambandet, men påverkan är mindre än 1 fuktkvotsprocent inom temperaturintervallet 0 – 20 °C.
Den undre delen visar månadsmedelvärdet för RF i norr (Luleå) och söder (Malmö). De heldragna kurvorna visar RF utomhus och de streckade kurvorna visar RF inomhus. RF-kurvorna för inomhus ska ökas med cirka 18 RF-% som är fukttillskottet för en normalfamilj (matlagning, dusch, tvätt, utandningsluft, svett, med mera).

Exempel: Vad är RF och medelfuktkvoten i november månad inomhus i Malmö? Genom att följa de svarta pilarna är RF = 32 % och fuktkvoten = 7 %. (Utomhus är motsvarande värde RF = 89 % och fuktkvoten = 20 %). Vid RF cirka 32 % är alltså limträets fuktkvot cirka 7 %.

Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot
Figur 10 Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok