Svenskt Trä Logo

Hållfasthet

Publicerad 2017-01-17

Hållfastheten för limträ är hög i förhållande till egenvikten, vilket möjliggör byggande med stora fria spännvidder. Jämfört med andra konstruktionsmaterial är limträ ett av de starkaste, med hänsyn till egenvikten.

För konstruktionsvirke och annat byggvirke bestäms hållfastheten hos en enskild planka av det svagaste snittet – vanligtvis vid en stor kvist, fingerskarv eller snedfibrighet. Skillnaden i hållfasthet mellan olika plankor kan vara betydande. Element av limträ är genomsnittligt både starkare och styvare än vanligt konstruktionsvirke i samma dimension. Detta beror på den så kallade lamelleringseffekten, som i korthet kan förklaras på följande sätt:

Ett limträelement består av ett antal lameller av konstruktionsvirke. Risken för att hållfasthetsnedsättande defekter i flera lameller kommer att hamna i samma snitt är mycket liten. Lamellvirket har dessutom hållfasthetssorterats och i så kallat kombinerat limträ, som normalt betecknas med bokstaven c (c = combined, kombinerat limträ) efter hållfasthetsklassbeteckningen, har det starkaste lamellvirket placerats som ytterlameller där spänningarna normalt är störst, se figur 2.

För kombinerat limträ i hållfasthetsklass GL30c ska de yttre lamellzonerna vara minst 17 procent av tvärsnittshöjden. Limträ i hållfasthetsklass GL30c utgörs av lamellvirke i hållfasthetsklass T22 i de yttre lamellzonerna och i hållfasthetsklass T15 i den inre lamellzonen, se figur 9.

Homogent limträ i hållfasthetsklass GL30 betecknas med bokstaven h (h = homogeneous, homogent limträ) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Siffran 30 står för karakteristisk böjhållfasthet uttryckt i N/mm2. Limträ i hållfasthetsklass GL30h består av enbart lameller i hållfasthetsklass T22. Därutöver kan bokstaven s (s = split, klyvsågat limträ) anges i hållfasthetsklassbeteckningen. Limträ smalare än 90 mm framställs genom klyvsågning av bredare limträ. Enligt standarden SS-EN 14080 nedklassas då limträet från fm,g,k = 30 till 28 N/mm2, varför klyvsågat limträ får hållfasthetsklass GL28.

Hållfastheten hos ett limträelement blir i genomsnitt större än en enskild lamell i samma dimension och skillnaden i hållfasthet mellan olika limträelement blir mindre än för enskilda lameller. Med bibehållen säkerhetsnivå kan man alltså generellt tillåta högre spänningar för ett limträelement än för de ingående lamellerna när dessa belastas var för sig. Limträelement har således högre genomsnittlig hållfasthet och mindre spridning i hållfasthetsegenskaperna än motsvarande element av konstruktionsvirke, se figur 3.

Vid statisk dimensionering av limträkonstruktioner och träkonstruktioner i allmänhet utgår man från ett karakteristiskt hållfasthetsvärde (styrkevärde), fastställt på basis av brottprovning under laboratoriemässiga förhållanden av ett stort antal provkroppar. Med kännedom om det karakteristiska hållfasthetsvärdet bestäms dimensioneringsvärdet i det enskilda fallet av olika så kallade partialkoefficienter och omräkningsfaktorer, se Projektering av limträkonstruktioner.

 Hållfasthetsklasser för limträ
Figur 9 Hållfasthetsklasser för limträ

Olika limträtvärsnitt som visualiserar de olika hållfasthetsklasserna GL30h (homogent limträ), GL30c (kombinerat limträ), GL28hs (klyvsågat homogent limträ) och GL28cs (klyvsågat kombinerat limträ). Limträ i hållfasthetsklasserna GL28hs och GL28cs tillverkas genom klyvsågning av bredare tvärsnitt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok