Limträ i kretsloppet

Publicerad 2017-01-17

Limträtillverkning är en resurssnål process. Råmaterialen är oftast inhemskt granvirke från hållbart brukade skogar samt ett syntetiskt lim. Andelen lim är försumbar, mindre än 1 viktsprocent. Varje enskild limträprodukt ska vid leverans ha en fuktkvot som högst motsvarar referensfuktkvoten 16 %, vilket kan sägas motsvara målfuktkvoten 16 %.

Till torkningsprocessen används huvudsakligen biprodukter som bränsle, det vill säga biomassa. På så sätt kan elanvändningen minimeras.

Då limträ betraktas som en förädlad träprodukt och ofta ”skräddarsys” för beställaren ger det inte upphov till något betydande spill på byggarbetsplatsen. Emballaget av skyddsfilm utgörs av återvinningsbart material. Under brukstiden har limträ inga negativa miljöfaktorer av betydelse. Limmet avger mycket liten mängd miljöpåverkande ämnen. Tillverkarna ska genom provning enligt SS-EN 14080 verifiera emission av formaldehyd i de europeiska klasserna E1 eller E2. Det går att ytbehandla och underhålla limträ med traditionella metoder. Reparerbarheten är hög och delar av en limträbalk eller limträpelare kan vid behov bytas ut. Limträ kan, om så behövs, bearbetas i efterhand på olika sätt, till exempel genom rengöring eller avslipning av ytan.

I viss omfattning och efter konstruktionsberäkningar kan enstaka mindre hål och urtag göras. Limträprodukter kan återanvändas med vetskap om de konstruktiva förutsättningarna. Kontrollansvarig eller motsvarande sakkunnig person, ska då kontrollera limträet och bedöma förutsättningarna för återanvändning i det enskilda fallet.

Limträ är, liksom annat trä, brännbart och det kan brytas ned biologiskt, men vid rätt konstruktionsutformning har limträ lång hållbarhet.

Energiinnehållet i limträ är detsamma som för massivt barrträ. I utvecklingen av limträprodukter är kretsloppstänkandet en viktig utgångspunkt. Det gäller under limträprodukternas hela livscykel – från val av råvara till återanvändning eller återvinning. Då transporter är en betydande energislukare arbetar limträtillverkarna aktivt med att minimera långa, energikrävande transporter. Limträtillverkarna har detaljerade byggvarudeklarationer, BVD, som redovisar tillverkningens och limträprodukternas miljöegenskaper.

Badhus med stomme av limträ, England.
Badhus med stomme av limträ, England.


Limträ ingår i kolets kretslopp. Schematisk bild över limträproduktion. Tillverkningen är en resurssnål och klimatneutral process.
Figur 1 Limträ ingår i kolets kretslopp

Schematisk bild över limträproduktion.
Tillverkningen är en resurssnål och klimatneutral process.

Fakta Hållfasthetsklasser
Certifierat limträ tillverkas enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080 i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard i Sverige för limträ är hållfasthetsklassen GL30, där bokstäverna GL står för Glued Laminated Timber (Glulam) medan siffran 30 står för karakteristisk böjhållfasthet, uttryckt i N/mm2. Beroende på uppbyggnaden av lameller skiljer man mellan GL30h och GL30c, där bokstaven h står för homogeneous, homogent limträ, och bokstaven c för combined, kombinerat limträ. Därutöver kan det i hållfasthetsklassbeteckningen anges bokstaven s, där bokstaven s står för split, vilket betyder att det är klyvsågat limträ. Limträ smalare än 90 mm framställs genom klyvsågning av bredare limträ. Enligt standarden nedklassas då limträet från 30 till 28 N/mm2, varför klyvsågat limträ får hållfasthetsklass GL28. 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan