Svenskt Trä Logo

Limträ i kretsloppet

Publicerad 2017-01-17

Limträtillverkning är en resurssnål process. Råmaterialen är oftast inhemskt granvirke från hållbart brukade skogar samt ett syntetiskt lim.

Andelen lim är försumbar, mindre än 1 viktsprocent. Varje enskild limträprodukt ska vid leverans ha en fuktkvot som högst motsvarar referensfuktkvoten 16 %, vilket kan sägas motsvara målfuktkvoten 16 %.

Till torkningsprocessen används huvudsakligen biprodukter som bränsle, det vill säga biomassa. På så sätt kan elanvändningen minimeras.

Då limträ betraktas som en förädlad träprodukt och ofta ”skräddarsys” för beställaren ger det inte upphov till något betydande spill på byggarbetsplatsen. Emballaget av skyddsfilm utgörs av återvinningsbart material. Under brukstiden har limträ inga negativa miljöfaktorer av betydelse. Limmet avger mycket liten mängd miljöpåverkande ämnen. Tillverkarna ska genom provning enligt SS-EN 14080 verifiera emission av formaldehyd i de europeiska klasserna E1 eller E2. Det går att ytbehandla och underhålla limträ med traditionella metoder. Reparerbarheten är hög och delar av en limträbalk eller limträpelare kan vid behov bytas ut. Limträ kan, om så behövs, bearbetas i efterhand på olika sätt, till exempel genom rengöring eller avslipning av ytan.

I viss omfattning och efter konstruktionsberäkningar kan enstaka mindre hål och urtag göras. Limträprodukter kan återanvändas med vetskap om de konstruktiva förutsättningarna. Kontrollansvarig eller motsvarande sakkunnig person, ska då kontrollera limträet och bedöma förutsättningarna för återanvändning i det enskilda fallet.

Limträ är, liksom annat trä, brännbart och det kan brytas ned biologiskt, men vid rätt konstruktionsutformning har limträ lång hållbarhet.

Energiinnehållet i limträ är detsamma som för massivt barrträ. I utvecklingen av limträprodukter är kretsloppstänkandet en viktig utgångspunkt. Det gäller under limträprodukternas hela livscykel – från val av råvara till återanvändning eller återvinning. Då transporter är en betydande energislukare arbetar limträtillverkarna aktivt med att minimera långa, energikrävande transporter. Limträtillverkarna har detaljerade byggvarudeklarationer, BVD, som redovisar tillverkningens och limträprodukternas miljöegenskaper.

Badhus med stomme av limträ, England.
Badhus med stomme av limträ, England.


Schematisk bild över limträproduktion
Figur 1 Limträ ingår i kolets kretslopp

Schematisk bild över limträproduktion.
Tillverkningen är en resurssnål och klimatneutral process.

Fakta Hållfasthetsklasser

Certifierat limträ tillverkas enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080 i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard i Sverige för limträ är hållfasthetsklassen GL30, där bokstäverna GL står för Glued Laminated Timber (Glulam) medan siffran 30 står för karakteristisk böjhållfasthet, uttryckt i N/mm2. Beroende på uppbyggnaden av lameller skiljer man mellan GL30h och GL30c, där bokstaven h står för homogeneous, homogent limträ, och bokstaven c för combined, kombinerat limträ. Därutöver kan det i hållfasthetsklassbeteckningen anges bokstaven s, där bokstaven s står för split, vilket betyder att det är klyvsågat limträ. Limträ smalare än 90 mm framställs genom klyvsågning av bredare limträ. Enligt standarden nedklassas då limträet från 30 till 28 N/mm2, varför klyvsågat limträ får hållfasthetsklass GL28. 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok