Svenskt Trä Logo

2.4.2 Nedböjning

Publicerad 2017-01-19

I tabell 6.1 föreslås acceptabla nedböjningsgränser i förhållande till spännvidden för några typer av raka limträkomponenter. Informationen kan också utnyttjas för bågar, ramar och andra konstruktioner.

Anslutning mot icke bärande mellanväggar ska utformas så att bjälklaget kan deformeras fritt utan att överföra last till väggen. Om detta inte görs kan väggen skadas och överbelasta underliggande bjälklag. Sekundära konstruktioner kan i allmänhet dimensioneras med lägre ställda nedböjningskrav än för den primära konstruktionen. Detta får emellertid inte leda till försämrad funktion, till exempel till att taktäckningsmaterialet brister.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok