Svenskt Trä Logo

8.4 Kontroll i bruksgränstillstånd

Publicerad 2017-01-19

Som sista steg ska fackverkets bruksgränstillstånd kontrolleras, se avsnitt Bruksgränstillstånd. Detta görs så att man kontrollerar att den största nedböjningen förorsakad av lasterna i bruksgränstillstånd inte överskrider värdet som anges i bestämmelserna (vanligtvis L ⁄ 300 respektive L ⁄ 200 för momentan nedböjning respektive slutlig nedböjning).

När nedböjningarna beräknas ska man beakta att förskjutningarna i förbanden har stor inverkan på fackverks totala nedböjning. Detta kan beaktas på två sätt, nämligen direkt, till exempel så att fackverket modelleras med fjädrande knutpunkter, eller indirekt, till exempel så att fackverket modelleras med ledade knutpunkter och den beräknade nedböjningen ökas med en viss faktor som beaktar förskjutning och rotation i förbanden. Faktorn kan antas vara 1,3 – 1,5 för skruvade förband, se figur 8.16 a) och 1,1 – 1,2 för dymlingsförband, se figur 8.16 b) och 8.17.

Om manuella beräkningar utförs i stället för datorstödd analys, ska stängernas längdförändring också beaktas. I allmänhet är bruksgränstillståndet sällan kritiskt vid dimensionering eftersom träfackverk har förhållandevis stor böjstyvhet.

Fackverk tillverkas ofta med överhöjning (både över- och underramen). Överhöjningen bör vanligtvis vara ungefär L ⁄ 150 – L ⁄ 200.

Typisk fackverksknutpunkt med dimensionerna indikerade
Figur 8.17
Typisk fackverksknutpunkt som används i Norge och Sverige med dimensionerna indikerade. Ända upp till 8 eller 9 inslitsade plåtar har använts i mycket stora limträfackverk, men vid kortare spännvidder räcker det med färre antal inslitsade plåtar i bredd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok