Svenskt Trä Logo

5.5 Överslagsberäkning

Publicerad 2021-11-02

Dimensionerande normalkraft har en avgörande betydelse för att bestämma dimensionerande last som exempelvis verkar på parallellfackverk vid stabilitetsberäkningar. Dimensionerande normalkrafter i överram fås vid fullständig dimensionering av takstol. Om sådan dimensionering inte föreligger finns det möjlighet att använda sig av enklare överslagsberäkningar.

En överslagsberäkning kan i lämpliga fall göras enligt nedan. Beräkning av medelvärdet av den dimensionerande tryckkraften i överramen, Nd, kan göras genom att betrakta takstolarnas överramar som statiskt bestämda system med laster placerade i dess knutpunkter. För takstolar upplagda på ytterväggens hammarband fås följande tryckkrafter:

För överram:

\(N_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{0,7\cdot R_{\mathrm{d}}}{\sin\alpha}\)

För hanbjälke:

\(N_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{0,25\cdot R_{\mathrm{d}}\cdot {b}}{h}\)

där:

Rd
är dimensionerande upplagsreaktion.

α
är takets lutning.

b
är takstolarnas centrumavstånd.

h
är hanbjälkens höjd.

Vertikal linjelast verkande på takstolens överram, qz,d kan bestämmas som:

\(q_{\mathrm{z},\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{R_{\mathrm{d}}}{l}\)

där:

l          är överramens längd i meter.

Rd              är dimensionerande upplagsreaktion.

Totala lasten qd som verkar på parallellfackverket beräknas för de olika lastfallen. Vilka av lastfallen som vanligtvis är dimensionerande framgår i avsnitt 5.5.1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok