Svenskt Trä Logo

3.5 Hantering av takstolar på byggarbetsplatsen

Publicerad 2021-11-02

Små takstolar är förhållandevis lätta och därmed enkla att förflytta och lyfta. Långa eller höga takstolar är en slank konstruktion som kräver uppmärksamhet så att inte takstolen knäcks eller tar annan skada. Om takstolarna är emballerade ska emballaget behållas på för att minska risken för nedsmutsning i samband med lagring och hantering.

Bästa lyftmetoden sker med bandstroppar, som läggs som en snara för att förhindra glidning vid lyft. Vikten per takstol framgår ofta av takstolsritningen. Genom att justera lyftlänkarna i längd kan man få takstolen att följa den lutning som den ska ha i den färdiga konstruk- tionen, till exempel vid pulpet- eller sadelformade takkonstruktioner. Bandstropparna placeras så att man får balans vid lyftet och om möjligt i knutpunkterna, se figur 3.15, sidan 3.1.1 Mottagningskontroll, lossning och lagring av takstolar.

Viktiga fakta om en specifik takstolstyp framgår av en etikett som medföljer leveransen. Varje takstolstyp ska ha ett så kallat littera, en beteckning, som också bör finnas med på konstruktionsritningen och montageplan. Märkningen ska vara väl synlig på varje takstol. Varje enskild takstol ska kunna identifieras genom ett objektsnummer på varje bunt. Om takstolen ska förstärkas, har en avvikande placering eller är oliksidig ska takstolen vara märkt med en märklapp ”Varning”.

Figur 3.14 Märkning av takstol.
Figur 3.14 Märkning av takstol.

Vid lyft och transport inom byggarbetsplatsen bör följande beaktas:

  • Lyft av takstolarna bör om möjligt ske i upprätt Se till att takstolen inte får möjlighet att ”fjädra” vid transport vilket kan medföra att spikplåtar lossnar.
  • Om takstolarna måste lyftas liggande ska de lyftas några stycken tillsammans för att minimera risken för fjädring.
  • Undvik att takstolen utsätts för belastningar som verkar brytande i sidled.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok