Svenskt Trä Logo

5.4.3 Global stabilitet av tak

Publicerad 2021-11-02

För att förhindra global utböjning, se figur 5.9, sidan 75, bör ett system för avstyvningar arrangeras som förutom inverkan av yttre horisontella krafter som exempelvis vind, även dimensioneras för inre avstyvningslast per längdmeter. Avstyvningslasten tillsammans med vindlasten utgör den totala last, qd, som kommer att verka på till exempelvis parallellfackverken i det stabiliserande systemet.

TH-fig5-15.pngParallellfackverken och det stabiliserande systemet påverkas av följande laster som verkar vinkelrätt takstolarnas längdriktning, se figur 5.13.

  1. Vind mot byggnadens båda Betraktas vanligtvis som triangulärt fördelad last.
  2. Last på grund av normalkrafter i överramarna och överramarnas initialkrokighet vilket ger en sinusformad horisontell last.
  3. Last på grund av snedställning av takstolar betraktas som jämnt fördelad last.
  4. Last på grund av vertikallast verkande på överramarna och överramarnas initialkrokighet betraktas som triangulär.

 

Yttre och inre krafter som verkar på en takskiva
Figur 5.13 Yttre och inre krafter som verkar på en takskiva.

Definition av sidoförskjutning
Figur 5.14 Definition av sidoförskjutning.

De beräkningsmetoder som brukar användas och behandlas i SS-EN 1995-1-1 omfattas lasterna a) – c) medan last d) bortses ifrån. Sammantaget ger det en linjelast på parallellfackverket, qd:

[formel 5.5]

där:

Nd
är medelvärdet av den dimensionerande tryckkraften i överramen.

qz,d
är vertikal linjelast verkande på varje takstols överram. Vanligtvis dimensionerande kombination av snölast och egenvikt.

φ
är takstolens lutning i relation till lodlinjen, se figur 5.14.

qv,d
är den del av horisontell vindlast som ska tas upp av parallellfackverket. Avser vindlast mot gavel samt eventuellt vindlast på grund av friktion parallellt takets yta.

l
är bärverksdelens längd i meter.

k1
är korrektionsfaktor enligt nedan.

kf,3
är korrektionsfaktor enligt tabell 5.1, sidan 5.4.2 Lokal stabilitet för tryckta bärverksdelar, och som i Sverige är satt till 30.

n
är antal medverkande takstolar, se figur 5.9, sidan 5.4 Principer för stabilisering av tak.

[formel 5.5 'b']

Takstolens horisontella förskjutning, Δ0, i relation till lodlinjen sätts lämpligen till 20 mm. Förskjutningen består av två delar enligt nedan:

där:

Δkrökning
är horisontell förskjutning på grund av krökning av takstolens överram.

Δlutning
är horisontell förskjutning på grund av snedställning av takstol.

Det första ledet i ekvation 5.5, tar hänsyn till den dimensionerande normalkraften i överramen, se figur 5.9, sidan 5.4 Principer för stabilisering av tak, som begränsas av totala utböjningen till e0 = l ⁄ 500. Det innebär att utböjningskravet i princip kan bortses ifrån för konstruktioner där vindlasten är dominerande eftersom takstolens nyttjandegrad är låg. Det andra ledet i ekvation 5.5, tar hänsyn till lastens excentricitet i relation till överramen på grund av uppställningstoleranser eller förlängning av dragband. Är lasten uppåtriktad sätts den till 0. Tredje ledet i ekvationen är den vindlast som ska tas upp av taket. Vanligtvis beror kraftens storlek på gavelkonstruktionens och innertakets utförande, se figur 5.15, men även kraft från vind på grund av friktion mot takytan bör ingå.

Eftersom detta är en beräkning i brottgräns bör dimensionerande lastfall i brottgräns användas samt styvhetsvärden sättas till E0γM.

Princip för fördelning av vindlast mot gavel till yttertaksplan, innertaksplan och grund för olika tak.
Figur 5.15 Princip för fördelning av vindlast mot gavel till yttertaksplan, innertaksplan och grund för olika tak. Stolpar i gavel antas gå från grund till yttertak. Laster på grund av vind längs takytan tas enbart av yttertaksplan.

  1. Gavel stöds horisontellt av yttertaksskiva, innertaksskiva och grund.
  2. Gavel stöds horisontellt av yttertaksskiva och grund.
  3. Gavel stöds horisontellt av yttertaksskiva på hanbjälkesnivå och bjälklag samt grund.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok