Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

3D-ritning

Förklaring

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Inbrädning av underlagsspont sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 vid ≤ 1 200 centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar (VB2052). Åtgång: 11,1 m/m2 takarea vid 95 bredd.
  3. Underlagstäckning med papp YEP 2500.
  4. Fotplåt.
  5. Ströläkt av virke 25x48 sort G4–2 eller bättre (VB1108). Åtgång 1,8 m/m2 takarea.
  6. Bärläkt av virke 25x48 sort G4–2 eller bättre (VB1108). Åtgång 2,7-3,0 m/m2 takarea.
  7. Taktegel, en- eller tvåkupigt, enligt SS- EN 1304. Enkupigt taktegel har bygglängd (läktavstånd) 375 och byggbredd 200. Bygghöjd från bärläkten är 80. Åtgång: 13,3 pannor/m2 takarea. Tvåkupigt taktegel har bygglängd (läktavstånd) 375 och byggbredden 250. Bygghöjd är 55. Åtgång: 10,7 pannor/m2 takarea.
  8. Remsa av YEP 2500

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med taktäckning av tegelpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med tegelpanor på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler).

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Underlagsspont  ska vara sort G4–3 eller bättre. Läkt ska vara sort G4–2 eller bättre.

I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Till synliga delar av underlagstak, till exempel vid taksprång, ska virke till inbrädning vara underlagsspont sort G4–2 med rillad sida vänd nedåt. Om båda sidor är rillade ska den bästa sidan (godsidan) vändas nedåt. Virke med synlig undersida som ska  täckmålas, bör vara grundmålat före uppsättning. Till underlagstak används även underlagsspontluckor, plywood eller annat träbaserat skivmaterial. Dessa kan ingå som komponenter i taktäckningssystem. Ströläkt bör spikas i samband med pappläggningen för att hindra att pappen skadas av blåst. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Takfallets längd kan, för att underlätta läggning av pannor (enbart hela pannor), väljas enligt formeln:

P = (n-1) · L + N + R)

där

P = takfallets längd
n = antalet pannrader
L = tegelpannans läktavstånd
N = avstånd mellan översta bärläkten och nockplankan, 40 mm
R = mått från panelkant till överkant näst nedersta bärläkt, 320– 340 mm beroende på takfotens utformning.

Takfallets bredd innanför vindskivorna ska helst vara en multipel av 200 mm (enkupigt tegel) respektive 250 mm (tvåkupigt tegel) med ett tillägg av 30 mm.

Takpannor av tegel ska uppfylla fordringarna enligt
SS-EN 1304. Tillverkare av takpannor har utförliga anvisningar för läggning.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för underlag av träpanel, underlagsspont, vid tak med tegelpannor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok